Lege Artisczyli zgodnie z zasadami sztuki.

RehabilitacjaDla każdego pacjenta układamy indywidualny program rehabilitacji, który najczęściej łączy elementy leczenia ruchem, zabiegów fizykalnych i masażu.

StomatologiaWysokiej klasy specjaliści znajdą czas dla Państwa problemów dentystycznych.

Start » „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników NZOZ Lege Artis”

„Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników NZOZ Lege Artis”:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Lege Artis Sp. z o.o. realizuje projekt „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników NZOZ Lege Artis” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.


Projekt będzie realizowany w okresie od 2023-09-01 do 2023-11-30
Wartość całkowita projektu: 80 801,73 zł
Koszty kwalifikowane: 80 801,73 zł
Dofinansowanie UE: 68 681,47 zł

Celem głównym projektu “Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników NZOZ Lege Artis” jest eliminacja do 30.11.2023 r. zdrowotnych czynników ryzyka związanych głównie z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego u wszystkich 6 pracowniczek zatrudnionych na umowę o pracę na co najmniej 1⁄2 etatu w NZOZ Lege Artis.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

– Komponent edukacyjno-informacyjny (działania świadomościowe)

– Zmodernizowanie stanowisk pracy w celu zmniejszenia zdrowotnych czynników ryzyka, aby umożliwić kontynuowanie pracy

– Działania związane z tworzeniem przyjaznego zdrowiu środowiska pracy (work- life balance).